top of page

מהי חשיבות בדיקת נכס לפני קנייה או מכירה ע"י שמאי מקרקעין ?

ביצוע הבדיקות הבאות ימנע מצבים לא נעימים עקב הפסד כספי ואף תביעות התרשלות כנגד העו"ד אשר ביצע את העסקה.

1. בדיקת שווי :

בחינת כדאיות העסקה ביחס לעסקאות דומות. כך לא תמכור בזול או תקנה ביוקר.​​

2. בדיקת הזכויות :

יש לבחון מה אפשרויות הניצול המיטבי בנכס. מה התכניות החלות באזור. מה אחוזי הבנייה ומה הייעוד של המגרש.

יתכן שמוכרים בית צמוד קרקע אולם למעשה מוכרים מגרש עליו ניתן לבנות בניין משותף.

ייתכן ועקב אי הבנת מצב הזכויות, הנכס יימכר בזול ובשלב הבא יהיה צורך לשלם עליו היטל השבחה עפ"י השווי המלא.

3. בדיקת המצב בשטח :

בעת ביקור בנכס מתרשם השמאי ממצבו הפיסי.

השמאי בודק התאמת הבנוי לתשריט בהיתר הבנייה ובוחן את ההצמדות לנכס.

השמאי מוודא שאין פולש או דייר מוגן בנכס.

זיהוי בפועל של מיקום הנכס בהתאם לכתובת, לגוש , חלקה ותת חלקה ובחינת התאמה לרישום בטאבו ( לשכת רישום המקרקעין ) ולתשריט הבית המשותף.​

4. בדיקת היתר הבנייה :

חובה לבחון בוועדה המקומית לתכנון ובניה מה הותר לבנות בהיתר הבנייה.

יש מקרים לא מועטים בהן הבנוי הינו שונה מהיתר הבניה. דוגמאות :

  • דירה מפוצלת.

  • מחסן שהפך לדירה.

  • דירה שהפכה למשרד.

  • בית מלון שהפך לבית מגורים.

  • תוספת בניה ללא היתר.

  • סגירת מרפסת ללא היתר.​

יכולות להיות אין סוף אפשרויות. כמובן כל אחת מהבעיות לעיל פוגעת בשווי הנכס.​

bottom of page