top of page

שירותים לעורכי דין

ראה מאמרים רלוונטיים :

האם אתה יודע מה אתה מוכר ?

יתרונות בבדיקת נכס מקרקעין לפני קנייה ע"י שמאי מקרקעין.

הבסיס לביצוע הערכת שווי והפרדה בין שווי הבנוי לשווי הזכויות ( חוק מיסוי מקרקעין סע' 49 ז ).

 

תמיד חובה לזכור בעת פניה לבית המשפט לגבות את הדרישה הכספית בחוות דעת מומחה התומכת בערכים המוגשים. לא אחת קרה שבית המשפט פסל תביעה / טיעון מאחר וערך הכספי הנדרש לא נתמך בחוות דעת מקצועית של שמאי מקרקעין.

bottom of page