top of page

קיבלת דרישה לתשלום לרשות מקרקעי ישראל ?

רצוי מאוד לבחון האם ניתן להקטין ואף לבטל תשלום זה. לבחינה ראשונית ללא חיוב לחץ כאן ליצירת קשר.

מהי רשות מקרקעי ישראל ( לשעבר מנהל מקרקעי ישראל ) ?

רמ"י ( רשות מקרקעי ישראל ) קיבלה מכח חוק רשות מקרקעי ישראל , לנהל ( להבדיל מבעלות ) את מקרקעי ישראל. המקרקעין הינם בבעלות המדינה , רשות הפיתוח וקק"ל. הלכה למעשה רוב שטחה של מדינת ישראל הינו בניהול רמ"י.

בראשות רמ"י עומדת מועצה אשר עפ"י החלטותיה מתנהל רמ"י. ההחלטות הינן רבות ומשתנות לעיתים קרובות. יש לבחון בכל פעם מחדש מהי ההחלטה והנוהל המעודכנים.

בחכירת נכס מרמ"י, החוכר למעשה מקבל קרקע ומשקיע בעצמו את עלות המבנה. בהתאם תשלומים אשר דורשת רמ"י הינם רק בגין הזכויות בקרקע לא מפותחת. לכל תשלום יתווסף תשלום מע"מ.

כיצד ניתן להשיג (ערר) על חיוב מהרשות ?

קיימים מספר סוגי חיובים שהרשות מוציאה לחייב. הנפוצים הינם :

בהחלטה 1304 החליטה מועצת רמ"י על האפשרות להשגה על שומה.

( 1 ) דמי הסכמה

בעת העברת זכויות חייבים לקבל את הסכמת המחכיר. לטובת קבלת הסכמת רמ"י יש לשלם דמי הסכמה בגובה שליש מעליית ערך הקרקע מיום ההקצאה ועד ליום העברת הזכויות. מי ששילם דמי היוון פטור מתשלום דמי הסכמה. לפעמים במקום תשלום דמי הסכמה כדאי לשם דמי היוון ואז להיות פטורים מדמי הסכמה.

דמי הסכמה

( 2 ) דמי הקניית בעלות

בהתאם לרפורמה ברמ"י קיימים נכסים שניתן להעביר לבעלות החוכר בתשלום ולפעמים בחינם.

כדאי לבדוק ברשות מקרקעי ישראל מהי עלות הקניית בעלות ולבחון את גובה החיוב עם שמאי מקרקעין.

דמי הקניית בעלות

( 3 ) דמי היוון, דח״ש ודח״ר

דח"ש – דמי חכירה שנתיים, דומה לדמי שכירות אולם משולמים בגין החכירה.

דח"ר – דמי חכירה ראשוניים, מדובר בתשלום ראשוני בתחילת החכירה אשר היה בד"כ בתחום 20%-80% והינו חלק משווי המקרקעין. הדח"ש שישולם במקרה זה הינו רק עבור החלק עבורו לא שולם הדח"ר.

דמי היוון – דמי היוון הינם תשלום מראש של הדח"ש לכל תקופת החכירה.  יש לבחון היטב האם ההיוון הינו רק לקיבולת הבנייה אשר הייתה למועד ביצוע הסכם החכירה או כולל קיבולת בנייה עתידית.

 

בעת חידוש חוזה חכירה ל 49 או 98 שנים נוספות יתכנו חיובים שונים אשר יש לבחון אותם מבחינת בסיס השווי ומבחינת המבצעים השונים הקיימים מעת לעת. 

דמי היוון, דח״ש ודח״ר

( 4 ) דמי היתר

דמי היתר – תשלום בגין תוספת בנייה, שינוי ייעוד/ניצול, פיצול מגרש.

במקרה זה יש לבחון לעומק מהן הזכויות שהוענקו בחוזה המקורי / החוזה המהוון ורק אז לבחון האם צריך וכמה לשלם בגין דמי ההיתר. 

דמי היתר

כתבות והרחבות בנושא רשות מקרקעי ישראל :

 

  • עליית שווים של מקרקעין.

  • בר רשות.

bottom of page